Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN versie 1.2 van februari 2010 van HIFISUPPLY.NL, gevestigd te Nuenen Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17181862


Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen HIFISUPPLY.NL, verder aan te duiden als: “Hifisupply”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Hifisupply overeengekomen worden.

1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Hifisupply een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Hifisupply een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, die de afnemer van toepassing verklaart, binden Hifisupply niet, tenzij deze schriftelijk door Hifisupply zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Hifisupply een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Hifisupply niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Hifisupply gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door Hifisupply verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Hifisupply behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van Hifisupply volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 Hifisupply biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, is Hifisupply gerechtigd te vertrouwen op wat telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. Hifisupply behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Hifisupply dient de afnemer zichzelf te identificeren. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Hifisupply kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Hifisupply is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4 Hifisupply is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. Hifisupply is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de aan hem door Hifisupply toegekende Klantidentificatie.

3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Hifisupply schade lijdt, dient de afnemer Hifisupply hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de aan hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de klantidentificatie, Hifisupply onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Hifisupply een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Hifisupply met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Hifisupply slechts voor zover zij door Hifisupply schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief kosten van verzending.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Hifisupply gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Hifisupply al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op de door Hifisupply aangewezen bankrekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Hifisupply vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Al wat de afnemer betaalt strekt eerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Hifisupply, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.
De hoogte van de aan Hifisupply verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,00.

6.5 Indien Hifisupply daartoe aanleiding ziet, kan Hifisupply nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

6.6 Hifisupply levert alleen tegen vooruitbetaling van de factuur of betaling aan de postbode middels rembourszending van PostNL (alleen binnen Nederland).

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Hifisupply totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door Hifisupply geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Hifisupply, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Hifisupply gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Hifisupply tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Hifisupply berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Hifisupply.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door Hifisupply genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Hifisupply bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd wat hierna is bepaald omtrent overmacht.

8.2 Overschrijding van de door Hifisupply opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Hifisupply. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Hifisupply het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van Hifisupply op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Hifisupply de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Hifisupply gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

Artikel 9 Transport

9.1 Hifisupply bepaalt de wijze van transport, verzending en verpakking. Verzending/vervoer van goederen geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, steeds voor rekening en risico van de afnemer. Hifisupply is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover Hifisupply zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10 Reclame/wet kopen op afstand

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Hifisupply slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Hifisupply kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, die technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hifisupply. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 14kalender voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. Hifisupply behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien Hifisupply toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van Hifisupply aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van Hifisupply te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Hifisupply, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft Hifisupply het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product schriftelijk (per brief of email) kenbaar te maken.

Terugzending geschiedt aan het volgende adres:
Hifisupply
Afd. Retouren

Roerdomplaan 38-112
8446JS
Heerenveen
Nederland

Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product aan Hifisupply te worden teruggezonden. De koopprijs (excl. verzendkosten) wordt binnen 14 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de koper heeft bereikt, door Hifisupply aan de Koper terugbetaald.

Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.

Koper is verplicht om uiterlijk 14 dagen na de ontbinding het product aan Hifisupply terug te zenden voor rekening koper. Behalve eventuele schadevergoedingen, worden door Hifisupply geen kosten in rekening gebracht.
Het recht tot ontbinding geldt niet voor producten die:
gebruikt zijn;
  • producten in geopende verpakking;
  • producten die door gebruik beschadigd zijn;
  • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatservice);
  • producten die specifiek voor de koper zijn besteld;
  • audio- en video-opnamen en DVD's/CD's indien de koper de verzegeling heeft verbroken;

Artikel 11 Garantie

11.1 De garantie met betrekking tot de door Hifisupply geleverde zaken beperkt zich, zowel betreffende de inhoud als de duur ervan, tot 1 jaar voor nieuwe artikelen, tenzij anders vermeld. De door Hifisupply bij de aankoop verstrekte factuur is tevens het garantiebewijs. Als ingangsdatum van de garantietermijn geldt de op de factuur vermelde factuurdatum. Voor gebruikt geleverde artikelen geldt een garantietermijn van 3 maanden ingaande op de op de factuur vermelde factuurdatum.

11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Hifisupply is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Hifisupply. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Hifisupply is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Hifisupply toerekenbare opzet of grove schuld.

12.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Hifisupply geleverde goederen, is Hifisupply niet aansprakelijk.

12.4 De afnemer vrijwaart Hifisupply en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Hifisupply geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Hifisupply en/of door haar ingeschakelde derden.

12.5 De aansprakelijkheid van Hifisupply uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

12.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Hifisupply te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 13 Verzuim

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. Hifisupply goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

13.2 Hifisupply is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van al vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Hifisupply verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.


Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet dat toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Hifisupply, tenzij anders is overeengekomen.
Opgemaakt door Hifisupply te Nuenen op 1 februari 2010